Дошколята рекомендуют

(Русский)

postheadericon Науковий апарат дослідження

Здається, що це найскладніше, з чим стикається студент під час роботи над дипломним дослідженням. Дуже багато запитаьь виникає. Але визначити науковий апарат дослідження самостійно можливо. Слід лише заспокоїтися, уважно прочитати тему и виконувати інструкції, що подані нижче.

Науковий апарат дослідження визначається у вступі. Вступ передує основній частині дипломної роботи та створює в цілому уявлення про її зміст. Рекомендований обсяг тексту – 3-4 сторінки. Вступ дипломної роботи повинен мати таку структуру:

1. Обґрунтування актуальності обраної теми дослідження.

Шляхом критичного аналізу та порівняння з відомими розв’язаннями проблеми чітко, аргументовано обґрунтовують актуальність теми дипломної роботи. Актуальність – це значущість теми дослідження для сучасної теорії та практики. Висновок про актуальність обраної теми дослідження можна зробити, перш за все, з вивчення наукової літератури, аналізу основних нормативних документів, а також потреб педагогічної практики. Поряд з цим, необхідно показати місце розв’язуваної проблеми серед пов’язаних з нею питань, назвати прізвища науковців, що розробляли її в педагогічній науці. Обсяг обґрунтування актуальності обраної теми не має перевищувати 2-4 абзаци.

2. Об’єкт дослідження. Це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію і обране для вивчення. Об’єкт відображає ту об’єктивну сферу, яка цікавить дослідника. Об’єктом дослідження є, звичайно, процес навчання, виховання чи розвитку. Визначаючи об’єкт, необхідно знайти відповідь на запитання: що розглядається?

3. Предмет дослідження. Міститься в межах об’єкта. Предмет – це те, стосовно чого пишеться дипломне дослідження. Предмет вказує на певний аспект погляду, на те, що в об’єкті дістало наукове пояснення. Предметом досліджень можуть бути зміст, форми, методи організації педагогічного процесу, різні педагогічні відносини, діяльність і навчання дитини, особистісні якості, мотиви, поведінка тощо.

Об’єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне і часткове. В об’єкті виділяється та його частина, яка є предметом дослідження. Саме на нього спрямована основна увага дипломника, оскільки предмет дослідження визначає тему дипломної роботи.

4. Мета дослідження. Показує заради чого проводиться дослідження. Не слід формулювати мету як «Дослідження…», «Вивчення…», тому що ці слова вказують на засіб досягнення, а не на неї саму. Мета роботи звичайно тісно переплітається з темою дипломної роботи і повинна чітко вказувати, що саме розв’язується у дослідженні.

5. Гіпотеза дослідження.

Гіпотеза – це наукове передбачення положень, які, як сподівається дослідник, будуть установлені в дослідженні й потребують доведення і захисту. Вона складається з передбачення, яке буде вірним, за деяких умов, які дослідник буде експериментально перевіряти.

6. Завдання дослідження. Відповідно до мети та гіпотези визначаються завдання дослідження. Їх кількість становить 3-4. Як правило, перші два завдання передбачають розв’язання теоретичних положень досліджуваної проблеми (розкривають об’єкт дослідження), третє – розкриває предмет дослідження, четверте передбачає у своєму змісті розробку рекомендацій з обраної проблеми. Розглянемо завдання більш детально:

1) вивчення та аналіз теоретичних питань із досліджуваної проблеми (наприклад, виявлення суті дидактичного явища, яке передбачається вивчати, визначення та узагальнення досліджень науковців з цієї проблеми);

2) шляхи вдосконалення явища, що вивчається, розробка ознак, вивчення форм організації роботи тощо, обґрунтування та розробка системи заходів, необхідних умов, методів, методик для вирішення поставленої мети;

3) експериментальна перевірка пропонованої системи заходів;

4) розробка методичних рекомендацій для подальшого використання позитивних результатів дослідження в практиці роботи дошкільних навчальних закладів.

7. Методи дослідження. Подається перелік методів дослідження, які було використано студентом у процесі роботи над дипломним дослідженням.

Прочтите также:

Оставить комментарий

Радимо матусям!
(Русский)

Программа развития детей от 1 года до 7 лет ВундеркиндикИ.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.