Дошколята рекомендуют

(Русский)

postheadericon Хід виконання дипломної роботи

Робота над дипломним дослідженням є тривалим процесом. Тому не слід відкладати «на останню ніч» роботу над ним. Як правило, студенти, що працюють над дипломною роботою протягом останнього року навчання, встигають виконати дослідження відповідно до вимог, встановлених до робіт такого ґатунку.

Весь хід виконання дипломного дослідження можна приблизно зобразити у такій послідовності:

1.  Вибір теми дослідження та обґрунтування її актуальності, складання плану.

2. Постановка мети і конкретних завдань дослідження, визначення наукового апарату (об’єкта, предмета, мети та гіпотези, завдань та методів дослідження).

3. Опрацювання наукової літератури з метою накопичення інформації про об’єкт та предмет дослідження, аналіз джерел та написання теоретичного розділу роботи.

4. Визначення методики та проведення педагогічного експерименту. Опис процесу дослідження, аналіз його даних.

5. Формулювання висновків та педагогічних рекомендацій. Перевірка виконання поставлених завдань роботи. Оцінка одержаних результатів.

Далі розглянемо вимоги до кремих складових дипломної роботи:

  • Актуальність теми. Актуальність у перекладі з латинської озна­чає важливість, практичну значущість проблеми, яка розглядаєть­ся. Дипломна  робота може претендувати на той чи інший ступінь актуальності тільки тоді, коли її тема відповідає сучасним потребам розвитку педагогіки, а питання, що розкриваються в роботі, важливі для розуміння суті і структури діяльності вихователя та дитини, її організаційних, методичних, психологічних та інших сторін.
  • Достатній теоретичний рівень. Ця вимога означає, що студент повинен розкрити обрану тему дипломної роботи на су­часному рівні розвитку науки, використовуючи такі підходи й нау­кові знання, що пояснюють різні явища і події у педагогічній прак­тиці з позицій сьогодення. Крім того, студент повинен достатньо повно розкрити основні поняття і терміни, що стосуються пробле­ми роботи, включити у зміст матеріалу тільки об’єктивні факти і реальні практичні приклади.
  • Дослідницький характер. У роботі повинні міститись елемен­ти дослідження:

– вивчення достатньої кількості опублікованих джерел (навча­льних посібників, монографій, журнальних статей тощо) вітчизняних і за­кордонних авторів;

– систематизація та аналіз різних ідей і підходів, формування власної точки зору на проблему, що розглядається;

– порівняння теоретичних поглядів вчених і практичної діяль­ності вітчизняних і закордонних педагогів; розробка висновків, рекомендацій.

  • Грамотність оформлення. Це важлива вимога до дипломної роботи, що підкреслить її змістовність. У роботі не по­винно бути граматичних та стилістичних помилок. Необхідно до­тримуватись правил цитування, оформлення посилань, списку ви­користаної літератури. Крім того, виконання цієї вимоги виховує у студента культуру оформлення наукових праць, яка може знадоби­тись в майбутній практичній діяльності.

 

Прочтите также:

1 комментарий к записи “Хід виконання дипломної роботи”

Оставить комментарий

Радимо матусям!
(Русский)

Программа развития детей от 1 года до 7 лет ВундеркиндикИ.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.