Російська  Українська
   

ДОШКОЛЯТА

   

авторський сайт про виховання дітей


від народження до семи років

Меню сайту
Бібліотека
Про цікаве
Основна література з педагогіки  

Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. - К.: Академвидав, 2004. - 456 с.

Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. - К.: "Академвидав", 2004. - 456с.

У навчальному посібнику розкрито загальні положення дошкільної педагогіки, питання розвитку зарубіжної та вітчизняної теорії і практики дошкільної освіти, завдання, зміст і методи виховання дітей дошкільного віку. Детально висвітлено фізичне, розумове, моральне, трудове, естетичне виховання. Накреслено загальні особливості правового, екологічного, економічного, статевого та гендерного виховання. Значну увагу приділено питанням виховання дітей у грі, у процесі навчання, а також взаємодії дошкільного навчального закладу, сім’ї та школи у роботі з дітьми дошкільного віку.

Поніманська Т.І., Дичківська І.М. Дошкільна педагогіка. Практикум: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, спеціальність Дошкільне виховання. - К.: Видавничий Дім Слово, 2004. - 352 с.

Поніманська Т.І., Дичківська І.М. Дошкільна педагогіка. Практикум: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, спеціальність "Дошкільне виховання". - К.: Видавничий Дім "Слово", 2004. - 352 с.

Зміст посібника складають розробки семінарських, практичних та лабораторних занять з курсу дошкільної педагогіки. З метою спрямування вивчення студентами курсу до кожної теми розроблено завдання для самостійної роботи. Активному засвоєнню матеріалу сприятиме додатковий матеріал, таблиці, рекомендована література до розділів. Також пропонуються методичні рекомендації до виконання курсових та дипломних робіт.

Лисенко Н.В., Кирста Н.Р. Педагогіка українського дошкілля: У 2 частинах: Навчальний посібник. - К.: Вища школа, 2006. - Ч. 1. - 302 с.

Лисенко Н.В., Кирста Н.Р. Педагогіка українського дошкілля: У 2 частинах: Навчальний посібник. - К.: Вища школа, 2006. - Ч. 1. - 302 с.

Розглядається історія розвитку української дошкільної педагогіки, актуальні проблеми функціонування сучасних дошкільних освітніх установ в Україні, їх конституційно правове забезпечення державними та міжнародними актами та угодами. Проаналізовано освітні програми, особливості їх застосування у навчально-виховному процесі на сучасному етапі. Значну увагу приділено організації практичної роботи студентів з тематики, яка визначає фактори, що впливають на формування особистості та умови діяльності дошкільних освітніх установ в Україні.

Дошкольная педагогика: Учебное пособие для студентов педагогических институтов по специальности № 2010 Педагогика и психология дошкольная): В 2 ч. - Ч. 1. Содержание воспитания в детском саду. - 256 с.; Ч. 2. Методика и организация воспитания в детском саду. - 270 с. / Под ред. В.И.Логиновой, П.Г.Саморуковой. - 2-е издание, исправленное и дополненное. - М.: Просвещение, 1988.

Дошкольная педагогика: Учебное пособие для студентов педагогических институтов по специальности № 2010 "Педагогика и психология дошкольная)": В 2 ч. - Ч. 1. Содержание воспитания в детском саду. - 256 с.; Ч. 2. Методика и организация воспитания в детском саду. - 270 с. / Под ред. В.И.Логиновой, П.Г.Саморуковой. - 2-е издание, исправленное и дополненное. - М.: Просвещение, 1988.

Ч.1. У книзі розкриваються загальні основи дошкільної педагогіки, завдання та зміст виховання дітей дошкільного віку, педагогічні поняття та закономірності процесів виховання та розвитку особистості дитини.

Ч.2. У посібнику розглядаються питання виховання та розвитку основних видів діяльності дітей – гри, навчання, планування педагогічного процесу, організації життя та виховання дитини у різних вікових групах дитячого садка, підготовки її до навчання у школі. Спеціальний розділ книги присвячено підготовці педагога-вихователя.

Дошкольная педагогика:Учебное пособие для учащихся педагогических училищ по специальности 2002 Дошкольное воспитание и 2010 Воспитание в дошкольных учреждениях / Под ред. В.И.Ядэшко, Ф.А.Сохина. - 2-е издание, исправленное и дополненное. - М.: Просвещение, 1986. - 415 с.

Дошкольная педагогика:Учебное пособие для учащихся педагогических училищ по специальности 2002 "Дошкольное воспитание" и 2010 "Воспитание в дошкольных учреждениях" / Под ред. В.И.Ядэшко, Ф.А.Сохина. - 2-е издание, исправленное и дополненное. - М.: Просвещение, 1986. - 415 с.

У посібнику розкриваються загальні основи педагогіки. Значну увагу приділено висвітленню завдань та змісту фізичного, розумового, морального, трудового, естетичного виховання. Представлено інформацію про планування та облік педагогічної роботи, про діяльність різних типів дошкільних закладів та питання спільного впливу на дитину дитячого садка і сім’ї.

Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика: Учебное пособие для студентов средних педагогических учебных заведений. - 2-е издание, переработанное и дополненное. - М.: Издательский центр Академия, 2000. - 416 с.

Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика: Учебное пособие для студентов средних педагогических учебных заведений. - 2-е издание, переработанное и дополненное. - М.: Издательский центр "Академия", 2000. - 416 с.

У посібнику розкриваються основні питання дошкільної педагогіки з урахуванням новітніх психолого-педагогічних досліджень. Зміст книги відповідає державним освітнім стандартам та передбачає наступність професійної освіти на її другій сходинці (у вузі). Крім того, у посібник включено додаткову інформацію для допитливих, педагогічні задачі, практичні творчі завдання, що мають на меті перевірку засвоєних знань.

Болотина Л.Р., Комарова Т.С., Баранов С.П. Дошкольная педагогика: Учебное пособие для студентов средних педагогических учебных заведений. – 2-е издание. – М.: Издательский центр «Академия», 1997. – 240 с.

Болотина Л.Р., Комарова Т.С., Баранов С.П. Дошкольная педагогика: Учебное пособие для студентов средних педагогических учебных заведений. – 2-е издание. – М.: Издательский центр «Академия», 1997. – 240 с.

У навчальному посібнику представлено особистісно-орієнтовану модель виховання і розвитку дошкільників. Розглядаються мета і завдання педагогіки з урахуванням вікових особливостей дошкільників; аналізується специфіка процесів виховання і навчання у дошкільному навчальному закладі. Особливу увагу автори приділяють питанням організації діяльності педагогічного колективу, формування особистості вихователя. Завершує посібник міні-хрестоматія з історії російської дошкільної педагогіки.

Практикум по дошкольной педагогике: Пособие для средних и высших педагогических учебных заведений и работников дошкольных учреждений / Г.С.Красницкая, Б.Р.Борщанская, Л.А.Ненашева, Л.Г.Семушкина. - 2-е издание. - М.: Издательский центр Академия, 1997. - 272 с.

Практикум по дошкольной педагогике: Пособие для средних и высших педагогических учебных заведений и работников дошкольных учреждений / Г.С.Красницкая, Б.Р.Борщанская, Л.А.Ненашева, Л.Г.Семушкина. - 2-е издание. - М.: Издательский центр "Академия", 1997. - 272 с.

Посібник вміщує конкретні педагогічні задачі, ситуації для аналіза та педагогічні вправи, які допоможуть читачам самостійно навчитися застосовувати теоретичні знання на практиці. У посібнику також містяться рекомендації для викладачів педагогічних училищ з організації роботи з книгою на заняттях.

Малятко: Програма виховання дітей дошкільного віку / Відповідальний редактор З.П.Плохій. - К., 1991. - 199 с.

Малятко: Програма виховання дітей дошкільного віку / Відповідальний редактор З.П.Плохій. - К., 1991. - 199 с.

Програма визначає завдання та зміст виховання і навчання дітей від двох до семи років. У ній вперше реалізовано принципи демократизації педагогічного процесу, гуманізації змісту та методів навчання і виховання дітей у дошкільному навчальному закладі. Має тематичний принцип розподілу програмового матеріалу.

Методичні рекомендації до програми виховання дітей дошкільного віку Малятко / Відповідальний редактор З.П.Плохій. - К.: Видавництво СП СВЕНАС, 1993. - 254 с.

Методичні рекомендації до програми виховання дітей дошкільного віку "Малятко" / Відповідальний редактор З.П.Плохій. - К.: Видавництво СП "СВЕНАС", 1993. - 254 с.

Пропонуються методичні рекомендації та практичний матеріал для роботи з дітьми з основних розділів програми «Малятко».

Дитина в дошкільн&і роки: Програма розвитку, навчання та виховання дітей. - 2-ге видання. - Запоріжжя: ТОВ Ліпс ЛТД, 2004. - 268 с.

Дитина в дошкільні роки: Програма розвитку, навчання та виховання дітей. - 2-ге видання. - Запоріжжя: ТОВ "Ліпс" ЛТД, 2004. - 268 с.

Програма нового типу. Орієнтована на цінності та інтереси дитини, врахування вікових можливостей, збереження субкультури, збагачення, ампліфікацію дитячого розвитку, взаємозв’язок усіх сфер життя малюка.

Крутій К. Концепція та методичні засади програми Дитина в дошкільні роки. - 3-є видання, стереотипне. - Запоріжжя: ТОВ Ліпс ЛТД, 2004. - 392 с.

Крутій К. Концепція та методичні засади програми "Дитина в дошкільні роки". - 3-є видання, стереотипне. - Запоріжжя: ТОВ "Ліпс" ЛТД, 2004. - 392 с.

Посібник базується на досягненнях вітчизняної та зарубіжної психолого-педагогічної науки та практики. Автором пропонується альтернативна модель організації діяльності дітей, нові підходи до планування роботи з дошкільниками.

Крок за кроком в Українї: Посібник для батьків дошкільнят та соціальних педагогів / наукова редакція Л.В.Артемової під загальною редакцією С.Чередниченко. - К.: Кобза, 2003. - 384 с.

Крок за кроком в Українї: Посібник для батьків дошкільнят та соціальних педагогів / наукова редакція Л.В.Артемової під загальною редакцією С.Чередниченко. - К.: Кобза, 2003. - 384 с.

Посібник адресовано батькам та педагогам, студентам, які цікавляться дошкільниками. У ньому ви знайдете поради високопрофесійних спеціалістів з організації співробітництва з дітьми, особистісно-орієнтованого підходу до них, врахування природних законів розвитку дітей, забезпечення радісного життя, щасливого дитинства.

Програма розвитку та виховання дитини раннього віку Зернятко / Науковий керівник О.Л.Кононко. - К., 2004. - 192 с.

Програма розвитку та виховання дитини раннього віку "Зернятко" / Науковий керівник О.Л.Кононко. - К., 2004. - 192 с.

Програма базується на наукових роботах сучасних вітчизняних і зарубіжних психологів, педагогів, медиків і дослідженнях авторського колективу. Вона розкриває зміст освіти дитини перших трьох років життя в умовах сімейного та суспільного виховання. «Зернятко» - програма, заснована на визнанні цінності особистості дитини, втілює ціннісний підхід до її виховання і навчання, спрямована на реалізацію Базового компонента дошкільної освіти в Україні. У програмі розміщено вікові характеристики дитини першого, другого і третього років життя; розкрито зміст фізичного, соціально-морального, пізнавального, мовленнєвого, екологічного, художньо-естетичного розвитку; сформульовано навчальні, розвивальні та виховні завдання; визначено умови ефективної організації життєдіяльності на кожному віковому етапі раннього дитинства; висвітлено специфіку розвитку дитини у різних соціальних інститутах; визначено основні показники компетентності підростаючої особистості у різних сферах життєдіяльності.

Методичні рекомендації до програми розвитку та виховання дитини раннього віку Зернятко / Під редакцією О.Л.Кононко. - К.: Кобза, 2004. - 188 с.

Методичні рекомендації до програми розвитку та виховання дитини раннього віку "Зернятко" / Під редакцією О.Л.Кононко. - К.: Кобза, 2004. - 188 с.

У методичних рекомендаціях розкрито шляхи гуманізації життя дитини перших трьох років в умовах сімейного та суспільного виховання; конкретизовано зміст особистісно орієнтованого підходу до виховання і навчання малюків; визначено умови, в яких розкривається природний потенціал дитини раннього віку; описано форми, методи і прийоми повноцінного фізичного, соціально-морального, пізнавального, мовленнєвого, екологічного, художньо-естетичного розвитку. Методичні рекомендації містять додатки до названих напрямів роботи, глосарій і список відповідної літератури.

Типовая программа воспитания и обучения в детском саду / Под ред. Р.А.Курбатовой, Н.Н.Поддьякова. - М.: Просвещение, 1984. - 175 с. - *

Типовая программа воспитания и обучения в детском саду / Под ред. Р.А.Курбатовой, Н.Н.Поддьякова. - М.: Просвещение, 1984. - 175 с. - *

У програмі характеризується роль дитячого садка як першої сходинки у загальній системі народної освіти; розкриваються завдання, які стоять перед дошкільними закладами; підкреслюється керівна роль вихователя в педагогічному процесі. В ній визначено зміст фізичного, розумового, морального, трудового та естетичного виховання дошкільників відповідно до їх вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей. Для кожної вікової групи програма будується за окремими видами діяльності.

Програма виховання та навчання в дитячому садку / за ред. Є.А.Таранової.- К.: Радянська школа, 1986. - 208 с. *

Програма виховання та навчання в дитячому садку / за ред. Є.А.Таранової.- К.: Радянська школа, 1986. - 208 с. *

* Дані програми є ідентичними. Попередня російською мовою, ця – українською. Не зважаючи на те, що ці програми вже давно замінили сучасні, такі, як-от «Малятко», «Дитина, «Крок за кроком» (Україна), автор рекомендує студентам молодших курсів звертатися до цих видань за допомогою. Безперечною їх перевагою, наприклад, є поквартальний розподіл програмового матеріалу. Це, безумовно, полегшує орієнтацію студентів, які тільки розпочинають педагогічну діяльність, у програмових вимогах до організації різних видів діяльності дітей раннього і дошкільного віку.

Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Украії: Науково-методичний посібник / Науковий редактор О.Л.Кононко. - К.: редакція журналу Дошкільне виховання, 2003. - 243 с.

Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Украії: Науково-методичний посібник / Науковий редактор О.Л.Кононко. - К.: редакція журналу "Дошкільне виховання", 2003. - 243 с.

Посібник є додатком до Базового компонента дошкільної освіти в Україні. Містить концептуальні положення модернізації дошкільної освіти в Україні; розкриває зміст і показники компетентності старшого дошкільника у сферах життєдіяльності «Природа», «Культура», «Люди», «Я Сам»; дає характеристику зрілих форм логіко-математичного та мовленнєвого розвитку; висвітлює напрямки та шляхи реалізації особистісно-орієнтованої дошкільної освіти; дає орієнтири побудови Державної програми розвитку особистості в дошкільному віці; визначає зміст провідних понять і категорій.

Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» / Наук. кер. та заг. ред. О.Л.Кононко. 3-тє вид., випр. К.: Світич, 2009. –430 с.

Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» / Наук. кер. та заг. ред. О.Л.Кононко. 3-тє вид., випр. К.: Світич, 2009. – 430 с.

Базова програма «Я у Світі» – третя складова комплексу нормативних документів та науково-методичних матеріалів, пов’язаних з модернізацією змісту дошкільної освіти в Україні та гуманізацією її цілей і завдань. Вона розроблена на виконання Закону України «Про дошкільну освіту» та Базового компонента дошкільної освіти в Україні.
«Я у Світі» є першою державною програмою нового типу, в якій відображено вимоги до оновленого змісту освіти дитини від народження до шести (семи) років життя, зокрема до його інваріантної частини, уніфіковано вимоги до розвиненості, вихованості й навченості дитини раннього та дошкільного віку.
Програма призначена для педагогічних працівників дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, батьків, студентів і викладачів вищих і середніх педагогічних навчальних закладів.

Методичні аспекти реалізації Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» / Наук. кер. та заг. ред. О.Л.Кононко. 2-тє вид., випр. К.: Світич, 2009. – 208 с.

Методичні аспекти реалізації Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» / Наук. кер. та заг. ред. О.Л.Кононко. 2-тє вид., випр. К.: Світич, 2009. – 208 с.

Методичний посібник є доповненням до Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі». Він розкриває шляхи реалізації головних принципів, що покладені в основу Програми, акцентує увагу на найважливіших нових аспектах педагогічної роботи, конкретизує, уточнює їх зміст, подає рекомендації щодо впровадження у практику компетентнісної парадигми, цілісного підходу до освіти дитини перших шести (семи) років життя, особистісно орієнтованих технологій виховання і навчання.
Посібник призначений для педагогічних працівників дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, батьків, студентів і викладачів вищих і середніх педагогічних навчальних закладів.

Дошкольное образование. Словарь терминов / Составитель Виноградова Н.А. - М.: Айрис-пресс, 2005.- 400 с.

Дошкольное образование. Словарь терминов / Составитель Виноградова Н.А. - М.: Айрис-пресс, 2005.- 400 с.

У словник вміщено 3040 термінів, що відображають функції та зміст усіх сфер діяльності організатора-методиста дошкільної освіти.

Хрестоматія з історії дошкільної педагогіки: Навчальний посібник / За загальною редакцією З.Н.Борисової. - К.: Вища школа, 2004. - 511 с.

Хрестоматія з історії дошкільної педагогіки: Навчальний посібник / За загальною редакцією З.Н.Борисової. - К.: Вища школа, 2004. - 511 с.

У хрестоматію включено уривки творів вітчизняних і зарубіжних авторів, за якими можна побачити розвиток прогресивної педагогічної думки. Окремий розділ присвячено творам українських культурних та суспільних діячів Г.Сковороди, Т.Шевченко, Л.Українки, І.Франко, Б.Гринченко, А.Духновича, С.Русової, Н.Лубенець та інших, що відіграли особливу роль у становленні вітчизняної дошкільної педагогіки.

Збірник законодавчих і нормативних актів про дошкільну освіту / Упорядники К.Л.Крутій, Н.В.Погрібняк. - 4-те видання. Доповнене. - Запоріжжя: ТОВ Ліпс ЛТД, 2005. - 336 с.

Збірник законодавчих і нормативних актів про дошкільну освіту / Упорядники К.Л.Крутій, Н.В.Погрібняк. - 4-те видання. Доповнене. - Запоріжжя: ТОВ "Ліпс" ЛТД, 2005. - 336 с.

У посібнику представлено нормативно-законодавчі акти, які регулюють функціонування дошкільних освітніх установ в Україні.

Партнери сайту

Видавнича група "ОСНОВА"

Статистика

Каталог детских ресурсов 
KINDER.RU

Всі права захищені. При повному або частковому використанні матеріалів, посилання на doshkolyata.com.ua обов'язкове!
Copyright © 2007 - 2011 "ДОШКОЛЯТА"
 Rambler's Top100