Дошколята рекомендуют

(Русский)

postheadericon Проведення та опис педагогічного експерименту

Експериментальний розділ дипломної роботи є основною частиною самостійної роботи дипломника над дослідженням. У ньому детально описуються зміст, форми і методи навчання та виховання, які розроблені й використовувалися в процесі експериментального дослідження. Таким чином, розкривається методика наукового пошуку.

Перший підрозділ другого розділу роботи присвячується розкриттю питання про організацію експериментального дослідження, його теоретичним засадам та представленню ходу та аналізу констатувального етапу педагогічного експерименту. На початку слід вказати, які теоретичні положення стали підґрунтям для проведення експериментального дослідження. Потім зазначається база проведення дослідної роботи (назва, номер дошкільного навчального закладу), контингент дітей та вихователів, що брали участь в експерименті. Також необхідно визначити мету проведення експериментального дослідження, зазначити, що воно відбувалося у три етапи (констатувальний, формувальний та контрольний), а потім детально зупинитися на розкритті кожного з етапів педагогічного експерименту.

Констатувальний етап експериментального дослідження. Визначається мета констатувального експерименту та його завдання. Як правило, завдання стосуються вивчення та визначення критеріїв і показників, з допомогою яких автор буди судити про рівні розвитку явища, яке досліджується. Після цього визначаються та описуються рівні розвитку педагогічного явища, яке обрано об’єктом дослідження. При цьому слід не забувати про посилання на роботи науковців. Отримані дані доцільно оформлювати у таблиці для полегшення сприймання.

Далі необхідно дібрати адекватні критеріям та показникам діагностичні завдання, які дозволять продіагностувати рівні розвитку досліджуваного явища. Таких завдань може бути 3-5, в залежності від складності явища, яке досліджується. Особливу увагу автору слід приділити методам, які він буди використовувати, проводячи експеримент. Методи дослідження слід добирати адекватно предмету, меті, завданням, оскільки саме методи допомагають їх вирішити. Методи використовують на теоретичному та експериментальному етапі дослідження для розв’язання конкретного завдання, вивчення педагогічної дійсності, встановлення істини, перевірки чи спростування окремих положень тощо.

Для отримання достовірних результатів необхідно використовувати різноманітні методи дослідження (спостереження, бесіди, анкети, проблемні завдання, вивчення педагогічної документації, продуктів дитячої діяльності та інші). Слід дбати про достатньо повну й об’єктивну фіксацію педагогічних фактів, особливостей поведінки дітей, методичних прийомів, стилю й тактики роботи вихователя, результатів опитування, вирішення контрольних завдань тощо. Записи результатів, як правило, ведуть у вигляді протоколів спостережень, фрагментів (або повних конспектів) занять, різного роду випробувань. Математичний аналіз (в абсолютних цифрах і процентах) узагальнюється у вигляді таблиць, графіків, схем. Кількісні результати дозволяють виявити індивідуальний рівень розвитку кожної дитини та типове для декількох дітей, а також певні тенденції, можливо, закономірності на основі вивчення достовірно значимої вибірки фактів. Все це потребує подальшого якісного аналізу, психолого-педагогічного пояснення. Для цього кількісні показники, отримані різними методами, співставляють, порівнюють, групують, ранжують, характеризують, дають їм педагогічне пояснення і тлумачення без перебільшень.

Наступним кроком є описання ходу та аналізу результатів діагностичного (констатувального) обстеження. Тут слід вказувати назву діагностичного завдання, його мету, хід, інструкції для обстежуваних. Потім подається розгорнутий аналіз отриманих результатів, а також пропонуються кількісні дані. При цьому важливо показати типові особливості виконання завдання, властиві певним підгрупам досліджуваних, виявити певні тенденції, закономірності тощо. За таким принципом описуються усі завдання констатувального етапу експерименту, після чого шляхом обліку середнього арифметичного по усім завданням обраховується рівень розвитку по кожній дитини, а потім і усій групі дітей.

В кінці підрозділу, що висвітлює питання проведення та аналізу наслідків констатувального етапу експерименту слід зробити висновки про те, як надалі проводитиметься експериментальна робота, визначити шлях, яким буде йти дослідник, вирішуючи завдання формувального етапу педагогічного експерименту.

Окремо слід зупинитися на групах досліджуваних дітей. Поширеною помилкою дипломників є визначення контрольної та експериментальної групи на початку констатувального експерименту. Воно є неправомірним, оскільки за першим «враженням» від груп не можна сказати, яка з них буде експериментальною, а яка контрольною. Групи дітей одного віку обираються рівні за кількістю дітей і, як правило приблизно однакові за рівнем розвитку. Після проведення діагностичного обстеження тільки за якісними показниками можна судити про те, що одна група є більш «сильнішою» – саме вона буде визначена як контрольна група і в ній спеціальне експериментальне навчання з дітьми не проводитиметься. Інша група дітей визначаються як експериментальна і саме з цими дітьми подальша робота буде проводитися за спеціально розробленою автором дослідження програмою. Саме описанню ходу роботи з цією підгрупою дітей буде присвячено наступний підрозділ дослідження.

Інколи науковий керівник пропонує студентові не визначати контрольну та експериментальну групу, а проводити дослідження у одній і тій самій групі дітей. У цьому випадку рівні розвитку кожної дитини будуть порівнюватися на початку і в кінці експериментальної роботи.

Формувальний етап експериментального дослідження. На цьому етапі дослідження перевіряється цінність розробленої дипломником методики та вірогідність сформульованої на початку дослідження гіпотези.

Перевірка гіпотези відбувається за рахунок введення в навчально-вихований процес нових умов і методик та вивчення їх впливу на підвищення ефективності навчання й виховання дітей. У ході побудови методики та організації формувального експерименту доцільно провести його структурування і виділити в ньому послідовні етапи здійснення роботи:

– підготовчий етап – визначаються методи і прийоми, які використовує дослідник для залучення дітей до необхідного виду діяльності, в якому здійснюватиметься подальша формуюча робота;

– власне експериментальний (основний) етап, в ході якого буде апробований новий зміст навчального матеріалу або нові методи навчання та виховання (чи їх комбінація), ефективність використання нестандартних форм організації роботи з дітьми тощо. Описуючи формувальний експеримент, необхідно не лише показати систему роботи і обґрунтувати передбачувану ефективність використання того чи іншого елементу впливу педагога на виховний процес і, врешті, на дітей. Авторові дипломної роботи необхідно довести, чим запропонована методика відрізняється від методики роботи в контрольній групі. Важливо вказувати не тільки на ускладнення, які зустрілися студент в процесі роботи, пояснити, чому вони виникли, а також якими педагогічними заходами вони були вирішені, розв’язані, усунені;

– заключний етап формувальної роботи має логічно завершити дослідну роботу, показати досягнення дітей на завершальному етапі формувального експерименту.

Контрольний  етап експериментального дослідження. Як правило, цей підрозділ повторює діагностичне обстеження дітей обох груп з метою порівняння рівнів розвитку дітей. Автору необхідно показати перевагу експериментальної роботи над традиційною на основі змін у розвитку дітей. Тому у цьому підрозділі важливе місце займає обробка та представлення якісних та кількісних даних у вигляді опису, таблиць, діаграм, схем тощо. Дані контрольного етапу експерименту обов’язково необхідно порівняти з даними констатувального обстеження дітей, а також порівняти між собою контрольну та експерименту групи. На основі отриманих даних слід зробити висновки про ефективність використаних методів та прийомів виховання і навчання дітей дослідної групи.

Прочтите также:

8 комментариев к записи “Проведення та опис педагогічного експерименту”

 • Важная и нужная статья для всех, кто собирается заняться научной деятельностью, обязательной частью которой есть исследовательская деятельность. Хорошо Вы о студентах заботитесь, Виктория Анатольевна!

 • Александр:

  ВИКТОРИЯ!
  Браво! Блестяще подан материал! Даже мне, техническому специалисту и далекому от Педагогики человеку (правда уже воспитали двоих деток, соискателей степени по 13.00.04) было увлекательно и интересно читать.
  Поначалу думал пишет студентка – стиль изложения – юный, научно-популярный, но когда не нашел ни одного лишнего слова, понял: уровень высочайший. Стиль редкого таланта – популяризатора науки – как называли раньше таких ученых, а ведь их в мире можно по пальцам пересчитать.
  Считаю Вам надо продолжать, защитить докторскую и радовать дальше читателей.
  А как продолжение статьи, желательно было бы привести характерные примеры по направлениям.
  С уважением, зам.ген.директора по научной работе УкрНИИ промышленного развития (г.Харьков) А.Завгородний

 • Mila:

  Большое спасибо за статью, все изложено очень понятно и содержательно. Всё сразу разложилось по полочкам.

 • Лілія:

  Ой, величезне дякую!) Нарешті знайшла матеріал з зрозумілим та доступним викладом)

 • Анюта:

  Спасибо! Очень помогло при написании курсовой работы по методике.

 • тина:

  спасибо

 • Ольга:

  Огромное спасибо. При написании диплома просто находка. Вывели из тупика))

Оставить комментарий

Радимо матусям!
(Русский)

Программа развития детей от 1 года до 7 лет ВундеркиндикИ.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.